10 biểu phụ lục 2. Nhà khám chữa bệnh nhà công vụ bếp ăn phụ trợ đầy đủ bản vẽ […]